بانک اطلاعات اکسسبانک اطلاعات فرهنگ لغت ترکی به فارسی

فرهنگ لغت ترکی به فارسی با بیش از ۱۲۰ هزار رکورد اطلاعاتی در قالب فایل اکسس در اختیار شماست.

قیمت:  ۵۰۰۰۰ تومان  ۴۰۰۰۰ تومان